[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Không cho quét khối và copy văn bản


Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Nếu bạn không muốn mọi người tùy tiện copy bài trên blog của bạn khi chưa được sự đồng ý của bạn, thì đoạn code sau sẽ giúp bạn vô hiệu hóa sự quét khối trên blog để ngăn việc copy các bài viết. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

<!-- Không cho quét khối và copy văn bản -->
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

Đoạn code trên là áp dụng cho cả Blog.


Mở rộng thủ thuật

1. Chỉ cấm sao chép ở trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Code ở bước 1
</b:if>

2. Chỉ cấm sao chép ở trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Code ở bước 1
</b:if>

3. Chỉ cấm sao chép ở trang chủ, trang nhãn

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Code ở bước 1
</b:if>

4. Chỉ cấm sao chép trang lưu trữ

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Code ở bước 1
</b:if>

5. Chỉ cấm sao chép ở trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Code ở bước 1
</b:if>

6. Chỉ cấm sao chép ở một trang riêng biệt nào đó

<b:if cond='data:blog.url == "LINK_của_trang_riêng_biệt"'>
Code ở bước 1
</b:if>

7. Cấm hết, chỉ trừ trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
Code ở bước 1
</b:if>

Lưu ý: Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại. 

== // Chỉ cấm sao chép ở trang ...
!= // Cấm sao chép hết ở các trang, trừ trang ...


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...