[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Recent post cho trang chủ blogger

Posted: 02 Mar 2013 06:30 AM PST

Hôm nay namkna giới thiệu thêm cho các bạn một mẫu recent post mới để trang trí cho trang chủ của blog. Tiện ích đơn giản, ;oad nhanh và dễ áp dụng. Tiện cíh bao gồm một khong bài viết mới nhất tổng quát trên cùng, và các khung bài viết mới nhất cho từng nhãn bên dưới. Blog của bạn sẽ mang phong cách Magazine (báo trí), travel (du lịc) hoặc chuyên nghiệp hơn.
Ảnh minh họa:
Bước 1: Ẩn bài viết ở trang chủ
- Vào cài đặt => Cơ bản => Chọn 0 bài hiển thị ở trang chủ.

Bước 2: Thêm Recent post home page

1- Đăng nhập vào blog
2- CHọn Mẫu (Template)
3- CHọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- THêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </head>
<script type='text/javascript'>  //<![CDATA[ imgr = new Array(); imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-R7rfaZ-2J5c/UEZUsCkpfWI/AAAAAAAABF4/QThBYe-WqdI/s1600/noimage.png"; showRandomImg = true;  aBold = true;  summaryPost = 140; summaryPost1= 80;  summaryTitle = 35;   numposts = 1;  numposts1 =5;  numposts2 =4;  numposts3 = 6;  numposts4 = 1;  numposts5 = 6;  numposts6 = 10;  numposts7 = 10;  numposts8= 6;     function removeHtmlTag(strx,chop){ 	var s = strx.split("<"); 	for(var i=0;i<s.length;i++){ 		if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 			s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 		} 	} 	s = s.join(""); 	s = s.substring(0,chop-1); 	return s; }   function showrecentposts1(json) { 	j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0; 	img = new Array(); 	if (numposts5 <= json.feed.entry.length) { 		maxpost = numposts1; 		} 	else     { 	  maxpost=json.feed.entry.length; 	  }	 	    for (var i = 0; i < maxpost; i++) {   	var entry = json.feed.entry[i];   	var posttitle = entry.title.$t; 		var pcm;   	var posturl;   	if (i == json.feed.entry.length) break;   	for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {    		if (entry.link[k].rel == 'alternate') {     		posturl = entry.link[k].href;     		break;    		}   	} 		 		for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {    		if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {     		pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];     		break;    		}   	} 		   	if ("content" in entry) {    		var postcontent = entry.content.$t;}   	else   	if ("summary" in entry) {    		var postcontent = entry.summary.$t;}   	else var postcontent = "";   	   	postdate = entry.published.$t; 	 	if(j>imgr.length-1) j=0; 	img[i] = imgr[j]; 	 	s = postcontent	; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);  	if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;  	//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';   	var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; 	var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];  	var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2); 	var m = postdate.split("-")[1]; 	var y = postdate.split("-")[0];  	for(var u2=0;u2<month.length;u2++){ 		if(parseInt(m)==month[u2]) { 			m = month2[u2] ; break; 		} 	}  	var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ; 	if (i==0) { 	var trtd = '<div class="widgetsplitone_left"><a href="'+posturl+'"><img width="278" height="139" class="imagefeatured wp-post-image" src="'+img[i]+'"/></a><div class="clear"></div><h5 class="posttitle"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h5><div class="contentstyle"><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'(...)</p></div><div class="clear"></div></div><div class="widgetsplitone_right">';					  		document.write(trtd); 	     } 	if ((i>0)&&(i<maxpost)) { 	var trtd = '<a href="'+posturl+'"><img class="imagewidgetthumb wp-post-image" height="40" src="'+img[i]+'" width="60"/></a><div class="featuredPost"><b><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></b><div class="borderfix"></div></div>';		 	document.write(trtd); 	 }				 	 j++; 	} 	document.write('</div>'); }  function showrecentposts3(json) { 	j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0; 	img = new Array();   	for (var i = 0; i < 10; i++) {   	var entry = json.feed.entry[i];   	var posttitle = entry.title.$t; 		var pcm;   	var posturl;   	if (i == json.feed.entry.length) break;   	for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {    		if (entry.link[k].rel == 'alternate') {     		posturl = entry.link[k].href;     		break;    		}   	} 		 		for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {    		if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {     		pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];     		break;    		}   	} 		   	if ("content" in entry) {    		var postcontent = entry.content.$t;}   	else   	if ("summary" in entry) {    		var postcontent = entry.summary.$t;}   	else var postcontent = "";   	   	postdate = entry.published.$t; 	 	if(j>imgr.length-1) j=0; 	img[i] = imgr[j]; 	 	s = postcontent	; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);  	if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;  	//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';   	var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; 	var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];  	var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2); 	var m = postdate.split("-")[1]; 	var y = postdate.split("-")[0];  	for(var u2=0;u2<month.length;u2++){ 		if(parseInt(m)==month[u2]) { 			m = month2[u2] ; break; 		} 	}  	var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ; 	var trtd = '<li><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>'; 	document.write(trtd);   	j++; }  }  function showrecentposts6(json) { 	j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0; 	img = new Array();      	for (var i = 0; i < numposts; i++) {   	var entry = json.feed.entry[i];   	var posttitle = entry.title.$t; 		var pcm;   	var posturl;   	if (i == json.feed.entry.length) break;   	for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {    		if (entry.link[k].rel == 'alternate') {     		posturl = entry.link[k].href;     		break;    		}   	} 		 		for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {    		if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {     		pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];     		break;    		}   	} 		   	if ("content" in entry) {    		var postcontent = entry.content.$t;}   	else   	if ("summary" in entry) {    		var postcontent = entry.summary.$t;}   	else var postcontent = "";   	   	postdate = entry.published.$t; 	 	if(j>imgr.length-1) j=0; 	img[i] = imgr[j]; 	 	s = postcontent	; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);  	if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;  	//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';   	var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; 	var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];  	var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2); 	var m = postdate.split("-")[1]; 	var y = postdate.split("-")[0];  	for(var u2=0;u2<month.length;u2++){ 		if(parseInt(m)==month[u2]) { 			m = month2[u2] ; break; 		} 	}  	var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ; 	 	var trtd = '<a href="'+posturl+'"><img width="266" height="139" class="imagefeatured wp-post-image" src="'+img[i]+'"/></a><div class="clear"></div><h5 class="posttitle"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h5><div class="contentstyle"><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'(...)</p></div><div class="clear"></div>';					  		document.write(trtd);     				 			 j++; 	} 	 }   //]]> </script>
5- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
/* --------Widgets---------------------*/ .widget { margin: 0px 0px 10px 0px; overflow: hidden; } .widget a, .widget a:visited { color: #00CD00; text-decoration: none; } .widget a:hover { color: #FF7000; } .widgetwrap { padding: 10px; border-left: 1px solid #F4F4F4; border-right: 1px solid #F4F4F4; border-bottom: 1px solid #F4F4F4; overflow: hidden; border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; } .widgetwrap ul { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; } .widgetwrap ul li { background: transparent url(http://ixinh.net/templates/ixinhnews/images/bullet.gif) no-repeat 0px 5px; margin: 0px 0px 4px 0px; padding: 0px 0px 0px 13px; } .widgetwrap li a, .widgetwrap li a:link, .widgetwrap li a:visited { color: #000000; margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; } .widgetwrap li a:hover, .widgetwrap li a:active { color: #FF7000; margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; } .widgetwrapalt { padding: 10px; border: 1px solid #F4F4F4; overflow: hidden; border-radius: 3px; } .widgetsplitone { width: 558px; padding: 0px; margin: 0px; overflow: hidden; } .widgetsplitone_left { width: 313px; padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; float: left; } .widgetsplitone_right { width: 222px; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; float: right; } h3.widget { line-height: 14px; font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Tahoma; color: #363636; letter-spacing: normal; padding: 5px 11px 5px 11px; margin: 0px 0px 0px 0px; display: block; background: #F5F5F5; } h3.widget a, h3.widget a:visited { color: #000; text-decoration: none; } h3.widget a:hover { color: #ccc; } .main-w_w_right {   float: left;   margin-top: 0px;   padding: 0;   width: 290px; }
6- Tìm đoạn mã bài viết như bên dưới:
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'> <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/> </b:section>
- Và dán ngay sau nó đoạn code bên dưới.
<!-- Recent Posts --> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>  <div class='widget'><h3 class='widget'>Recent Posts</h3> <div class='widgetwrap'>   <div class='widgetsplitone'> <script>  				 document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script> </div> </div> </div>  <!-- Nhãn 1 --> <div class='widget'><h3 class='widget'>Tên nhãn 1</h3> <div class='widgetwrap'>  <div class='widgetsplitone'> <script>  				 document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên nhãn 1?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script> </div> </div> </div>   <!-- Nhãn 2 --> <div class='widget'><h3 class='widget'>Tên nhãn 2</h3> <div class='widgetwrap'>  <div class='widgetsplitone'> <script>  				 document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên nhãn 2?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script> </div> </div> </div>  <!--Nhãn 3 --> <div class='widget'><h3 class='widget'>Tên nhãn 3</h3> <div class='widgetwrap'>  <div class='widgetsplitone'> <script>  				 document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên nhãn 3?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script> </div> </div> </div>  <!-- Nhãn 4 --> <div class='widget'><h3 class='widget'>Tên nhãn 4</h3> <div class='widgetwrap'>  <div class='widgetsplitone'> <script>  				 document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên nhãn 4?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script> </div> </div> </div>  <!-- Khung them thu cong --> <div class='main-w_w_right'> <div class='widget'><h3 class='widget'>Blogger Templates</h3> <div class='widgetwrap'>   <script>document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;http://namkna.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts6\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);</script>	 </div> </div> </div> <div class='main-w_w_right'> <div class='widget'><h3 class='widget'>Wallpapers</h3> <div class='widgetwrap'>   <script>document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;http://namkna.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts6\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);</script>	 </div> </div> </div> </b:if>
7- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.

Vệ sĩ đặc biệt [Truyện Teen]

Posted: 02 Mar 2013 05:28 AM PST

- Em muốn làm bạn gái của anh!
Trung trố mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Ngạc nhiên? Không, đây đâu phải lần đầu có người tỏ tình với Trung. Nhưng sao Trung lại sững ra như thế? Vì Trung biết cô nhóc này, Trần Mai Linh – hoa khôi trường THPT Hoa Mai đây mà, nhỏ hơn Trung một tuổi, nổi tiếng ngoan, hiền nhất trường. Chẳng thế mà Trung đã ra trường một năm rồi vẫn còn nhớ tên. Vấn đề là cô bé ngoan này lại xin làm quen với Trung… Bình thường thì mấy girl hiền lành rất "dị ứng" với chuyện hẹn hò mà. Vả lại Trung với bé này như hai thái cực, bé hiền, Trung… "dữ", bé ngoan, Trung… quậy, thật khiến Trung quá bất ngờ…

Không đợi Trung phải hỏi, cô bé nói tiếp:
- Em cần sự bảo vệ!
[ Truyện Teen ] VỆ SĨ ĐẶC BIỆT

Đọc thêm»

TÁN TRAI [Truyện Teen]

Posted: 02 Mar 2013 05:19 AM PST

Tán trai – Một hành động vượt ra khỏi khuôn khổ của truyền thống Á Đông…
"Tán trai" – Một truyện ngắn vượt ra khỏi kết cấu logic truyện thông thường…
Và "Tán trai" – Short fic nóng hổi vừa hoàn thành của Shill với một phong cách độc đáo và mới mẻ, giản lược quá trình, chỉ có mở đầu và kết thúc, truyện ngắn gì kỳ lạ vậy nhỉ??? (có thể kén người đọc đây :-?)
[ Truyện Teen ] TÁN TRAI
Đọc thêm»

Cuộc Hôn Nhân Thú Vị [Truyện Teen]

Posted: 02 Mar 2013 05:14 AM PST

Đây là một truyện ngắn nhẹ nhàng về mối lương duyên đầy kì lạ giữa Nhi, một cô nhóc lười biếng, ngang ngạnh, ko chịu học hành đàng hoàng và Tú, một người đàn ông hơn cô 10 tuổi, thành đạt và tốt với cô hết mức. Hãy theo dõi những diễn biến trong chuyện tình của 2 người nhé.
Tác giả: -L'amour-
cuộc hôn nhân thú vị

Đọc thêm»

Lịch sử và Ý nghĩa ngày 8-3?

Posted: 02 Mar 2013 04:43 AM PST

Lịch sử và Ý nghĩa ngày 8/3?
Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả của đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Trước đây do trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ. Lịch sử đấu tranh mới chỉ bắt đầu từ Thời cổ Hy Lạp, Lysistrata cuộc tranh đấu chống lại nam giới để chấm dứt chiến tranh.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...