[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tha Thứ - Đại trượng phu tha người.

Danh Ngôn
THA THỨ
Đại trượng phu tha người mà không chịu người tha mình.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...