[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Không cho click chuột phải lên hình ảnh

Giới thiệu: Với chức năng này, bạn sẽ không click chuột phải lên hình ảnh để “Save as” về máy được. Hay “Copy image url”,… Mục đích của thủ thuật này là ngăn không cho save ảnh về máy. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

<!-- Không cho click chuột phải lên hình ảnh -->
<script>
$(function() {
$('img').bind("contextmenu", function(event_click) {
event_click.preventDefault();
});
});
</script>


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...