[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Reminder: Trinh Kien Trung invited you to join Facebook...

Trinh Kien Trung wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected. Other people have asked to be your friend on Facebook. Accept this invitation to see your previous friend requests Trinh Kien Trung Trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 42 bạn
facebook
Trinh Kien Trung wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected.
Other people have asked to be your friend on Facebook. Accept this invitation to see your previous friend requests
Trinh Kien Trung
Trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
42 bạn
Accept Invitation
Go to Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới quang81.2345@blogger.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...