[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

THIÊN TÀI - Thiên tài là khả năng chịu khó chăm chỉ vô biên.

Danh Ngôn
THIÊN TÀI
Thiên tài là khả năng chịu khó chăm chỉ vô biên.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...