[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Vô hiệu hóa chức năng Copy, Paste

 
Giới thiệu: Với đoạn code này, mọi thao tác trên blog đều diễn ra bình thường, vẫn quét khối được, vẫn thấy chữ copy khi click chuột phải, nhưng khi paste vào đâu đó (như word, forum,…) thì không ra, vì chức năng sao chép này đã bị vô hiệu hóa.


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm thẻ <body> 

- Thay thế bằng thẻ sau:

/*Vô hiệu hóa chức năng Copy, Paste*/
<body oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false">


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...